Distances līgums (noteikumi)

1.   JĒDZIENI
1.1.      “Uzņēmums” - SIA JK DEM Reģ. Nr. 40203282681, juridiskā adrese: E. Kauliņa aleja 17-7, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070, Latvija.
1.2.     “Pircējs” – Fiziska vai juridiska persona, kas veic pasūtījumu Interneta veikalā.
1.3.    “Distances līgums” - vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar interneta starpniecību. Distances līgums          attiecas uz visiem Pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma Interneta veikalā. 
1.4.     “Puses” – Pircējs un Uzņēmums abi kopā.
1.5.    “Interneta veikals” – Uzņēmuma izveidotā vietne ar preču katalogu www.saldiemsapniem.lv, ar kuras starpniecību Pircējs veic pasūtījumu no Uzņēmuma.
1.6.    “Privātuma politika” – Uzņēmuma noteikumi, kuros atrunāts kā un kādam nolūkam tiek apstrādāti Pircēja sniegtie personiskie dati.
1.7.   “Pasūtījums” – Visu preču kopums, kuras Pircējs vēlas iegādāties Interneta veikalā no Uzņēmuma, un kuras norādītas vienā Pasūtījumā.
1.8.  "Līgums” – Pircēja un Uzņēmuma noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., no Pasūtījuma veikšanas brīža.
2.   VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1.  Interneta veikalā Pircējs veic pasūtījumus bez reģistrēšanās.
2.2. Veicot pasūtījumu Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Distances līgumu un Privātuma politiku, un atzīmē ķeksīti pie teikuma “Piekrītu lietošanas noteikumiem un privātuma politikai”. Šāda veida apstiprinājums Pusēm ir saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Uzņēmuma tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas kārtību, preču piegādes un atgriešanas kārtību, u.c. Līgumā minētos noteikumus.
2.3.  Pasūtījumus Pircējam iespējams veikt jebkurā diennakts laikā, reģistrējot Pasūtījumu Interneta veikalā.
2.4.  Pasūtījums veicams atbilstoši instrukcijai. (Pasūtījumu veikšana)
2.5.  Atlaides kodi pieejami un izmantojami atbilstoši instrukcijai. (Atlaides kodu izmantošana)
3.   APMAKSAS KĀRTĪBA, CENA, TERMIŅI
3.1.  Par Pasūtījumu Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem.
      3.1.1.     bankas pārskaitījums ar rēķinu;
      3.1.2.     maksājumu kartes / maksājumu platformas.
3.2.  Veicot maksājumu izmantojot šī līguma 3.1.1. punktā minēto maksājuma metodi Pircējs “Maksājuma mērķī” norāda Rēķina numuru.
3.3.  Izmantojot šī līguma 3.1.1. punktā minēto maksājuma metodi Pircējs veic maksājumu 3 dienu laikā no Pasūtījuma veikšanas dienas.
3.4. Kad Uzņēmums saņem samaksu no Pircēja, tad veiktais Pasūtījums tiek apstiprināts.
3.5.  Veicot maksājumu Pircējs piekrīt ka preču pirkuma dokumenti – kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt nosūtīti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja Pasūtījuma veidlapā, tūlīt pēc Pasūtījuma izpildīšanas. Rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.
3.6.  Pēc tam, kad Uzņēmums ir apstiprinājis saņemto Pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Uzņēmumu, izmantojot Interneta veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Uzņēmums apņemas atmaksāt Pircējam visu summu, kuru viņš samaksājis par anulēto Pasūtījumu.
4.   PIEGĀDES VEIDI UN KĀRTĪBA
4.1.Veicot Pasūtījumu Pircējs izvēlas sev ērtu piegādes veidu.
      4.1.1.      Kurjerpasts EUR 9
      4.1.2.     Omniva Latvija pakomāti EUR 4
      4.1.3.     BEZMAKSAS piegāde pasūtījumiem virs 70 EUR
4.2.Izvēloties piegādes veidu Kurjerpasts, Pircējs norāda precīzu piegādes adresi/vietu.
4.3.Kad pasūtījums tiek izsūtīt no Uzņēmuma noliktavas, Pircējs saņem informatīvu e-pastu ar Pasūtījuma izsūtīšanas datumu un Pasūtījuma izsekošanas kodu (ja šāds ir piešķirts).
4.4.Preces, kuras atrodas noliktavā, tiek izsūtītas nākamajā darba dienā pēc maksājuma saņemšanas.
4.5.Maksimālais Pasūtījuma izpildes termiņš ir 21 darba diena, ja vien Puses pirms Pasūtījuma apstiprināšanas nav vienojušās par citu termiņu.
4.6.Pircējs sazinās ar Uzņēmumu caur e-pastu: [email protected], ja vēlas noskaidrot precīzu Pasūtījuma izpildes termiņu, pirms Pasūtījuma apstiprināšanas.
4.7.Uzņēmums patur sev tiesības izbeigt Līgumu pilnībā vai daļēji, ja pasūtītās preces iepakošanas brīdī vairs nav noliktavā. Šādā gadījumā Uzņēmums atmaksā Pircējam trūkstošo preču vērtību, kas norādīta Pasūtījuma rēķinā un informē par to Pircēju uz Pasūtījuma noformēšanas laikā norādīto e-pasta adresi.
4.8.Uzņēmums tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Uzņēmuma, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
4.9.Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.
4.10. Ja Pircējs neizņem preces izvēlētā piegādātāja noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam, Pircēja vainas dēļ un Pircējs ir samaksājis par Pasūtījumu un tā piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu Pasūtījuma piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem Pasūtījumu vai neizdodas to izsniegt Pircējam, tad Pasūtījums tiek nosūtītas atpakaļ Uzņēmumam, Pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par Pasūtījumu samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, Pasūtījuma piegādes maksa, ja tāda ir tikusi piemērota, un Pasūtījuma atgriešanas izdevumi.
4.11. Piegādes nosacījumi un termiņi katram piegādes veidam pieejami ŠEIT.
5.   LĪGUMA TIESISKO ATTIECĪBU NODIBINĀŠANAS BRĪDIS UN TERMIŅŠ
5.1.Kad Pircējs ir izvēlējies preci, izveidojis preču grozu un izpildījis visas Pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir ķeksīša atzīmēšana pie teikuma “Piekrītu lietošanas noteikumiem un privātuma politikai”, tiek uzskatīts, ka starp Uzņēmumu un Pircēju ir nodibināts pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums.
5.2.Veicot Pasūtījuma rēķina apmaksu Pircējs atkārtoti apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Uzņēmuma Interneta veikala lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai.
5.3.Līguma noteikumi Pusēm ir saistoši vēl 14 (četrpadsmit) dienas pēc pilnīgas Pasūtījuma izpildes, tātad pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis pasūtītās preces savā īpašumā.
5.4.Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesības, paziņojot par to Uzņēmumam. Ar atteikuma tiesībām iespējams iepazīties ŠEIT, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.
    5.4.1.     Ja Pircējs atkāpjas no Līguma, kamēr Pasūtījums viņam vēl nav piegādāts, Pircējam ir jāinformē par to Uzņēmums, izmantojot Interneta veikalā norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana.
    5.4.2.   Ja Pircējs atkāpjas no Līguma pēc tam, kad Pasūtījums jau ir piegādāts, tad Pircējs paziņo par to Uzņēmumam nosūtot aizpildītu atteikuma veidlapu uz e-pastu [email protected]  (atteikuma veidlapu var lejupielādēt ŠEIT).
5.5.  Kārtība kā tiek veikta maksājumu atgriešana Pircējam, kurš izmantojis atteikuma tiesības atrunāta ŠEIT.
6.     NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6.1.  Uzņēmums uzglabā Pasūtījuma informāciju atbilstoši Privātuma politikai.
6.2.  Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās kļūdas, lūdzam sazināties ar mums pa telefonu (29583907) vai sūtot e-pastu: [email protected] .
6.3.  Interneta veikalā apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar mums pa telefonu (29583907) vai sūtot e-pastu: [email protected] .
6.4. Uzņēmums neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Interneta veikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.
6.5.  Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.
6.6.  Šis Līgums ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
6.7.  Attiecībām, kas rodas uz šī Līguma pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.
6.8.  Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šī Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
6.9.  Ja Pircējs nepiekrīt Uzņēmuma sagatavotajai atbildei uz rakstisku Pircēja pretenziju, tad Pircējs (fiziska persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par Uzņēmuma Interneta veikalā iegādāto preci var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: [email protected] , tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634, vietnē www.ptac.gov.lv .

Pēdējais labojums veikts 2021. gada 9.martā

Kvalitatīva gultas veļa un stilīgie guļamistabas interjera priekšmeti


Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas Salidzini.lv logotips